Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Gwarancja Biznesmax
Biznesmax dopłata do oprocentowania kredytu

Gwarancja Biznesmax

Dopłata do oprocentowania Kredytu.

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego

Pobierz ulotkę w formacie PDF.

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax to bezpłatna pomoc Banku BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) odnośnie zabezpieczenia spłaty kredytu. Gwarancja udzielana jest z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja Biznesmax to dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Gwarancja refunduje zapłacone odsetki kredytu.

Gwarancja Biznesmax jest realizowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych. Może ona objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący. 

 

Preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu - 5% stopa roczna do końca 2021 roku.

Gwarancja biznesmax banku BGK

Gwarancja Biznesmax

Poznaj parametry Gwarancji od Banku BGK.

Maksymalny zakres Gwarancji - 80% kwoty kredytu

Maksymalny kwota Gwarancji - 2.5 mln Euro

Maksymalny okres Gwarancji - 20 lat

Brak prowizji za udzielenie - Gwarancji Biznesmax

Zabezpieczenie Gwarancji - weksel in blanco dla BGK

Forma pomocy publicznej - Pomoc de minimis

* Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Kwalifikator gwarancji spłat kredytu BGK

Wniosek o uzyskanie gwarancji BGK

Broszura informacyjna gwarancji Biznesmax

dopłata do oprocentowania kredytu Biznesmax

Dlaczego warto

skorzystać z Gwarancji?

bezpłatne pomoc publiczna dla Firm;

finansowanie kosztów w kwotach brutto (VAT);

finansowanie bieżącej działalności oraz płynności finansowej w ramach opanowania sytuacji kryzysowej wywołaną pandemią koronawirusa;

obniżenie kosztu kredytu dla Firm oraz zwiększenie zdolności kredytowej ze względu na zwrot części zapłaconych odsetek;

ułatwienie dostępu do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym oraz wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);

możliwe finansowanie projektów, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;

finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej lub zakończonej inwestycji (do 50%wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia);

finansowanie do 10% kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku

możliwość finansowania inwestycji o charakterze proekologicznym z efektem ekologicznym;

możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:

     - niższa marża,

     - niższa prowizja,

     - rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,

     - karencja w spłacie zadłużenia;

     - udostępnienie większej kwoty kredytu;

korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej;

łatwiejszy sposób otrzymania pomocy w porównaniu do pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji - szybka ścieżka decyzyjna, nabór wniosków w trybie ciągłym (tj. bez wyznaczenia określonych terminów i stosowania trybu konkursowego typowego dla projektów unijnych);

wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK.

Wybór wariantu

otrzymania Gwarancji Biznesmax

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu**, w którym potwierdza spełnienie przynajmniej 1 z 17 kryteriów dostępu:

Kryteria przedsiębiorcy Innowacyjnego:

 • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;

 • będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;

 • posiada status centrum badawczo-rozwojowego;

 • posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;

 • jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;

 • jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;

 • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;

 • w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;

 • w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

 • w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;

 • w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;

 • w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac  B+R lub innowacji;

 • w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;

 • w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;

 • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;

 • w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

 • w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Wariant II

Wariant I

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu**, w którym potwierdza spełnienie przynajmniej 1 z 17 kryteriów dostępu:

Kryteria przedsiębiorcy Innowacyjnego:

 • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 • będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;

 • posiada status centrum badawczo-rozwojowego;

 • posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;

 • jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;

 • jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;

 • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;

 • w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;

 • w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

 • w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;

 • w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;

 • w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac  B+R lub innowacji;

 • w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;

 • w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;

 • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;

 • w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

 • w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Pomoc publiczna

Koszty kwalifikowane

Dotacja na spłatę odsetek

O Funduszu

O Funduszu:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje instrument finansowy w formule projektu pozakonkursowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie.

Wartość projektu to 1 379 853 448 zł, w tym 1 194 500 000 zł stanowią środki Unii Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 353 448 zł to krajowy wkład prywatny.

W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie ok. 2,22 mld zł gwarancji, które zabezpieczą innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 2,78 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości 348 464 483 zł pozwoli na przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do odsetek.

Banki krajowe udzielające kredytów dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane współpracą w zakresie udzielania gwarancji Biznesmax, mogą składać do BGK wnioski o limit gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR w każdym czasie.

1 500 000

60

EBD - ekwiwalent dotacji brutto
z - kwota z gwarancji
y - okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat

Pomoc publiczna:

 

Gwarancja Biznesmax może stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną (w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z gwarancji stanowiącej pomoc de minimis).

Określenie wysokości pomocy publicznej dla gwarancjiGwarancja ta jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dlatego wartość pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto i obliczana na dzień udzielenia gwarancji z wykorzystaniem poniższej formuły:

 

EBD = z * 200 000 * y

Koszty kwalifikowane:

 

Ze środków kredytu, zabezpieczonego gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną, mogą być finansowane koszty kwalifikowalne wykazane w planie projektu inwestycyjnego, które zostaną poniesione i udokumentowane przez przedsiębiorcę.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych i kredytobiorca nie ma obowiązku przedkładania planu projektu inwestycyjnego. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury banku kredytującego i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty w kwotach brutto, ponoszone przez przedsiębiorcę na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu inwestycyjnego.

Projekt, którego koszty miałyby być finansowane kredytem objętym gwarancją Biznesmax, może być uzupełnieniem lub kontynuacją przedsięwzięcia, które otrzymało wsparcie dla sfinansowania odrębnych kosztów kwalifikowalnych, w stosunku do kosztów planowanych do sfinansowania kredytem zabezpieczonym gwarancją Biznesmax.

 

Dotacja na spłatę odsetek:

 

 • udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu następuje na wniosek przedsiębiorcy składany w banku kredytującym;

 • dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2023 r.;

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dotację w formie dopłaty na spłatę odsetek od kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego,

 • kredyt objęty gwarancją Biznesmax  został wykorzystany na:

 sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego  - dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną,

 finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu - dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis,

finansowanie bieżącej działalności - dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19,

 • nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej.

 

Napędzamy innowacje

Gwarancja Biznesmax

Dla Kogo

Gwarancja Biznesmax?

Na co

można przeznaczyć Gwarancję Biznesmax?

O Gwarancję Biznesmax mogą wystąpić Firmy z sektora MŚP - mikro, małe i średnie firmy.

Gwarancję Biznesmax możemy przeznaczyć na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej, w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych.

     Kalkulator - pomoc

 

       Wylicz szacunkową wartość pomocy

     Kalkulator - dopłaty

 

       Kalkulator dopłaty do odsetek kredytu

     Pomoc doradcy

 

       Wyślij e-mail do naszego doradcy

Złóż wniosek online o gwarancję spłaty kredytu
Gwarancja banku gospodarstwa krajowego

więcej informacji: eurofinance@efce.pl

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm
Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Gwarancja kredytu

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Biznesmax

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Doradztwo kredytowe dla Firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy