Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Słownik finansowy Eurofinance
Słownik wyrazów obcych

Eurofinance Group

Słownik finansowy.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik finansowy, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać.

Słownik finansowy

Eurofinance Group Poland - słownik finansowy.

Strona - A

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Od 1.01.2004 jest agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Agencja kieruje mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, a swoją siedzibę posiada w Warszawie.
 
 

AGENT TRANSFEROWY

To instytucja, która prowadzi rejestr członków funduszu, który zawiera podstawowe dane osobowe członków, dane o wypłatach składek do funduszu, dane o otrzymywanych wypłatach transferowych, dane o aktualnym stanie środków na rachunku. Instytucja zapewnia odpowiedni system informatyczny, poufność i tajność zawartych danych.
 
 

AGENT UBEZPIECZENIOWY

Osoba fizyczna lub prawna, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedający polisy jego oferty. Osoba ta ma ograniczone możliwości niż broker, zwykle taka osoba nie może zatwierdzać umów na wysokie sumy gwarancyjne. Jego działalność wymaga zezwolenia, które wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego.
 
 

AKCEPTANT

Trasat który zaakceptował weksel, umieszczając na nim swój podpis. Akceptant swoim podpisem potwierdza swoje zobowiązanie.
 
 

AKCJA

Dokument potwierdzający współwłasność spółki akcyjnej i uprawniający jego właściciela do udziału w podziale części osiągniętego zysku. Posiadanie akcji uprawnia do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy z prawem głosu. Akcje jednej spółki opiewają na tę samą kwotę, która jest ich wartością nominalną. Akcje są sprzedawane na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Cena rynkowa akcji jest z reguły odmienna a nie wartość nominalna akcji.
 
 

AKCJA UPRZYWILEJOWANA

Akcja dająca dodatkowe przywileje: większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, uprzywilejowanie do dywidendy, pierwszeństwo do nowych emisji, prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż tej akcji na GPW oznacza utratę przywilejów. Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą bycia akcji wbrew statutowi spółki lub z chwilą zmiany tej akcji na akcję na okaziciela.
 
 

AKREDYTYWA

Jedna z form rozliczania pieniędzy między dostawcą i odbiorcą, której celem jest zagwarantowanie wierzycielowi zwrotu jego należności. Odbiorca składa w banku określoną sumę pieniędzy, upoważniając jednocześnie bank do przekazania tej kwoty dostawcy po spełnieniu przez niego warunków dostawy.
 
 

AKT NOTARIALNY

Szczególna forma oświadczenia woli jednej lub kilku osób, które jest tak ważne, że strony je składające chcą mieć pewność, że jest ono zgodne z prawem i prawidłowo sporządzone. Niezachowanie tej formy oświadczenia woli powoduje w niektórych przypadkach brak ważności tego oświadczenia. Szczególna forma oświadczenia woli polega na tym, że składa się je w obecności notariusza.
 
 

ANEKS

Zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.
 
 

APRECJACJA

Wzrost kursu walutowego; wzrost siły nabywczej pieniądza.
Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

M

N

O

P

R

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

U

W

Z

T

telefon do doradcy banku
kontakt e-mail
placówki bankowe
rozmowa online
wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy