Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Słownik finansowy Eurofinance
Słownik wyrazów obcych

Eurofinance Group

Słownik finansowy.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik finansowy, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać.

Słownik finansowy

Eurofinance Group Poland - słownik finansowy.

Strona - K

  

  

KAPITALIZACJA

Arytmetyczny sposób ustalania końcowej wartości przepływu środków płatniczych lub wielu przepływów środków płatniczych przy zastosowaniu odsetek składanych.Termin ten oznacza przekształcenie w kapitał. Najczęściej określa się: dopisanie przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, aby łączną sumę lokaty powiększono o odsetki, oprocentować w następnym umownym okresie oprocentowania, zwiększenie kapitału spółki lub przeliczenie wszystkich opłat okresowych na sumę płatną jednorazowo
 
 

KAPITALIZACJA ODSETEK

Dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie zadłużenia.
 
 

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny udziałowca stanowi wartość posiadanych przez niego udziałów. Kapitał własny właściciela domu stanowi wartość domu minus wszelkie niespłacone pożyczki na zakup domu. Kapitał ujemny ma miejsce, gdy wartość domu jest niższa, niż wartość jego obciążenia. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 
 

KARENCJA

Wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Niekiedy stosuję się również karencję w spłacie odsetek.
 
 

KARTA BANKOMATOWA

Taką kartą posługujemy się przy bankomacie. Tą kartą nie możemy płacić w sklepach. Jest coraz mniej popularna ze względu na małą funkcjonalność.
 
 

KARTA DEBETOWA

Inaczej karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych ma koncie posiadacza karty. Większością kart debetowych nie można dokonywać transakcji przez internet, ale nie jest to regułą.
 
 

KARTA KREDYTOWA

To karta która zapewnia darmowy kredyt od banku. Używając karty kredytowej nie kupujemy za własne pieniądze, tylko za należące do banku. Klient płacąc kartą kredytową pożycza od banku pieniądze do wysokości wyznaczonego w umowie limitu. Jeśli odda je w ciągu ustalonego limitu, nie płaci odsetek. Jeśli jednak nie zdąży, zapłaci znacznie więcej niż w przypadku zwykłej linii debetowej na koncie osobistym.
 
 

KARTA OBCIĄŻENIOWA

Karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków. Inaczej niż w przypadku karty kredytowej, karta obciążeniowa jest powiązana z kontem, z którego w ustalonych odstępach czasu (np. co miesiąc) jest pobierana kwota pokrywająca kwotę wydatków za poprzedni okres rozliczeniowy razem z ewentualnymi prowizjami.
 
 

KARTA PODATKOWA

Forma podatkowania jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Podatek płacony w tej formie ma postać zryczałtowaną i ustalony jest kwotowo. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność objętą kartą podatkową nie muszą dokumentować swoich obrotów i dochodów tak,  jak to muszą czynić podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Karta podatkowa dotyczy podmiotów gospodarczych świadczących usługi oraz prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych.
 
 

KOMISJA NADZORU BANKOWEGO

Instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków. Komisja została powołana 29 sierpnia 1997 r. kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP. Do zadań KNB należy: Opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania, Określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach.
 
 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i czterech członków. Do zadań KNF należy: sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności.
 
 

KONTO BILANSOWE

Konto księgowe na którym rejestruje się zmiany stanu aktywów lub zmiany stanu pasywów. Salda tych kont występują w bilansie.
 
 

KREDYT

Oprocentowana pożyczka, udzielona przez wierzyciela, którym najczęściej jest bank Kredytobiorcy. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, czyli możliwość spłaty przez przedsiębiorstwo w wyznaczonym terminie nie tylko zaciągniętego kredytu, ale także odsetek od tego kredytu. Rozróżnia się kredyty krótkoterminowe (spłata kredytu do roku), średnioterminowe (spłata kredytu od roku do lat trzech), długoterminowe (spłata kredytu powyżej trzech lat). Rodzaj kredytu wpływa na wielkość odsetek, jakie musi zapłacić kredytobiorca.
 
 

KREDYT DENOMINOWANY

Kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty obcej.
 
 

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi o okresie kredytowania od 5 do 40 lat. Dzięki silnemu zabezpieczeniu jakim jest hipoteka banki mogą oferować znacznie niższe oprocentowanie niż w przypadku innych kredytów i pożyczek. Biorąc taki kredyt nie musimy mieć poręczycieli, możemy mieć natomiast współkredytobiorcę, który pozwoli nam zwiększyć zdolność kredytową. Kredyt hipoteczny możemy wziąć w złotówkach, frankach szwajcarskich, euro, funtach, dolarach, czasami banki oferują kilka innych walut.
 
 

KREDYT HIPOTECZNY TYPU SUBPRIME

To kredyt udzielany osobą, które miały problemy ze spłatą innych kredytów w przeszłości, lub nie do końca były w stanie udokumentować swoich dochodów dla celu policzenia tzw. zdolności kredytowej.
 
 

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, kredyt na zakup sprzętu AGD), zabezpieczenia ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt konsolidacyjny jest nieco droższy od mieszkaniowego. Operacja taka prowadzi do wydłużenia czasu spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenia sumy miesięcznych spłat.
 
 

KREDYT REFINANSOWY

Kredyt udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym. Bank centralny określając stopę procentową kredytu refinansowego wpływa w istotny sposób na oprocentowanie kredytów udzielnych przez banki komercyjne.
 
 

KREDYT Z DOPŁATAMI

Program "Rodzina na Swoim" został wprowadzony przez Sejm poprzez Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Polega on na dopłatach państwa do oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Wprawdzie żeby skorzystać z tego programu, pewne warunki musi spełnić zarówno kredytobiorca (kredytobiorcy), jak i finansowany dom lub mieszkanie.
 
 

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników. W ubezpieczeniu społecznym występują dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Kasa prowadzi działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne świadczenia, kombatanckie dla inwalidów wojennych, pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

M

N

O

P

R

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

U

W

Z

T

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy