Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Słownik finansowy Eurofinance
Słownik wyrazów obcych

Eurofinance Group

Słownik finansowy.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik finansowy, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać.

Słownik finansowy

Eurofinance Group Poland - słownik finansowy.

Strona - W

WAKACJE KREDYTOWE

Możliwość zawieszenia płatności całej raty kredytu bez naliczania odsetek za zwłokę. Bank daje możliwość miesięcznego zawieszenia w spłacie kredytu w każdym roku. To pojęcie jest ściśle związane z kredytami hipotecznymi.
 
 

WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAŻY

Jest to wartość która zakłada możliwość istnienia ograniczenia czasowego lub innego rodzaju transakcji do zrealizowania. Wartość ta dotyczy kredytów hipotecznych.
 
 

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Brana pod uwagę przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona określana przez osobę uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU

Jest to spłacenie kapitałowej części kredytu przed czasem. Funkcjonują banki które pobierają od swych klientów dodatkową prowizję w celu spłacenia kredytu przed czasem ale tylko w monecie początkowej fazy kredytu.
 
 

WEKSEL

Dokument stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty, w określonym na wekslu terminie i miejscu. Rozróżnia się dwa rodzaje weksla: weksel własny i weksel trasowany.Weksel ma duże znaczenie w obrocie,  z jednej strony zastępuje on kredyt, ponieważ wystawienie weksla powoduje odroczenie terminu zapłaty za produkty lub usługi do dnia określonego na wekslu jako termin zapłaty.Z drugiej strony weksel zastępuje pieniądz przy regulowaniu zobowiązania. Może być przekazywany wielokrotnie przez przenoszenie praw weksla z jednego podmiotu na drugi.A więc posiadacz weksla może regulować swoje zobowiązania przekazanie prawa do kwoty określonej na wekslu przez indos.Gdy nadejdzie termin płatności weksla, jego ostatni posiadacz przedstawi weksel do zapłaty głównemu dłużnikowi, którym może być wystawca weksla własnego lub akceptant weksla trasowanego. W sytuacji gdy posiadacz weksla potrzebuje gotówki przed terminem płatności weksla, może przekazać go dyskonta, czyli odsprzedać weksel bankowi.
 
 

WEKSEL IN BLANCO

Zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę , wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis Kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami. Opłata z tytułu wystawienia weksla wynosi np. 100 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 100.000 PLN bądź np. 50 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 50.000 PLN
 
 

WIBOR

Stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID" i podawana na stronie "WIBO" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego.
 
 

WIERZYCIEL

Osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.
 
 

WIERZYTELNOŚĆ

Uprawnienie osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Bank wynika z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, gdzie najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowym rynku pieniężnym.
 
 

WKŁAD WŁASNY

Środki finansowe, które powinien posiadać klient ubiegający się o kredyt mieszkaniowy, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wkładu własnego zależy od oferty danego banku.
 
 

WSKAŹNIK DI

Kryterium określające dochód gospodarstwa pozostający do dyspozycji wnioskodawcy po spłacie obciążeń finansowych. Bank poprzez to pojęcie liczy zdolność kredytową. Każdy bank ma ustalony minimalny wskaźnik DI
 
 

WSKAŹNIK TDR

To procentowy wskaźnik, który określa obciążenia dochodów gospodarstwa domowego zobowiązaniami finansowymi (spłacane kredyty, alimenty). Wskaźnik TDR wpływa na ocenę zdolności kredytowej klienta.
 
 

WSPÓŁCZYNNIK LTV

Współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000 PLN, a kwota kredytu hipotecznego 80.000 PLN, współczynnik LTV wynosi 80%. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 
 

WTÓRNY RYNEK HIPOTECZNY

Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne według krajów, od obszarów o dużych zasobach finansowych po obszary o małych zasobach finansowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 
 

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Dokument, który można otrzymać w ewidencji gruntów w danej gminie. Taki dokument musi charakteryzować dokładnie działkę.Ten dokument będzie nam potrzebny w momencie gdy będziemy chcieli zakupić działkę. Rejestr ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie danej gminy prowadzi Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy danym Urzędzie Gminy.
Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

M

N

O

P

R

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

U

W

Z

T

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy