Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Słownik finansowy Eurofinance
Słownik wyrazów obcych

Eurofinance Group

Słownik finansowy.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik finansowy, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać.

Słownik finansowy

Eurofinance Group Poland - słownik finansowy.

Strona - Z

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIOWE

Zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.
 
 

ZABEZPIECZONY KREDYT

Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (lub inna instytucja). Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 
 

ZADATEK

Dodatkowe zastrzeżenie umowne, które jest wprowadzone do umowy w celu zabezpieczenia jej wykonania. Wręczenie przy zawarciu umowy zadatku jest skutkiem, w chwili niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, lecz gdy sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W momencie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, chyba że zaliczenie nie jest możliwe, wtedy zadatek ulega zwrotowi. Zwrot zadatku bez zapłaty sumy dwukrotnie wyższej może również nastąpić gdy umowa zostaje przez strony rozwiązana.
 
 

ZADŁUŻENIE

Kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.
 
 

ZALICZKA

Zostaje zaliczona w celu przyszłych świadczeń, które wynikają z umowy zawartej między stronami umowy. Jeżeli strony ustaliły, że w umowie pytający wręczył zaliczkę to druga strona umowy nie może jej zatrzymać.
 
 

ZASTAW

Ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. Cechą zastawu jest to, że może być ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza.
 
 

ZASTAW REJESTROWY

Cechą zastawu jest możliwość pozostawania przedmiotu zastawu u zastawcy oraz obowiązek zgłoszenia zastawu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe. Właściciel zastawionego przedmiotu ma prawo nim dysponować.
 
 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.
 
 

ZMIENNA SPŁATA

Rodzaj spłaty kredytu, który polega na tym, że klient nie spłaca kredytu w jednakowych odstępach czasowych, lecz według określonego z góry zmiennego schematu.
 
 

ZOBOWIĄZANIE

Pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela. Zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.
 
 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Organizacja która powstała w 1991r. Cechą tej organizacji jest to że jest samorządowa i niezależna która zrzesza Banki działające na terytorium RP. Związek ten działa i został utworzony zgodnie z obowiązującym prawem. Do głównych zadań Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, m in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, wydawania opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków.
Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

M

N

O

P

R

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

U

W

Z

T

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy